[videoembed type=”youtube” url=”https://youtu.be/DLL6gAtzpXI” title=”1″ playbar=”1″ width=”100%” height=”330″ danawa=”1″ ]

calorie_destruction_exercise_01


운동하는 오빠! 김정후 트레이너와 함께 합니다 :)

calorie_destruction_exercise_02


설날부터 실패한 다이어트!

명절이 지났지만, 아직도 칼로리를 축적하고 계십니까?

하드 점핑잭과 플로워 터치 사이트 점프, 버피 스쿼트를 통해

명절에 쌓인 칼로리를 날려버리자고요!

calorie_destruction_exercise_03


1. 하드 점핑잭

calorie_destruction_exercise_04 calorie_destruction_exercise_05 calorie_destruction_exercise_06 calorie_destruction_exercise_07 calorie_destruction_exercise_08


2. 플로워 터치 사이드 점프

calorie_destruction_exercise_09 calorie_destruction_exercise_10 calorie_destruction_exercise_11 calorie_destruction_exercise_12 calorie_destruction_exercise_13 calorie_destruction_exercise_14 calorie_destruction_exercise_15


3. 버피 스쿼트

calorie_destruction_exercise_16 calorie_destruction_exercise_17 calorie_destruction_exercise_18 calorie_destruction_exercise_19 calorie_destruction_exercise_20 calorie_destruction_exercise_21 calorie_destruction_exercise_22